Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Medical Promotion and Marketing Program

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı; sağlık (ilaç, medikal, kozmetik) alanında temel mesleki bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenmeye açık, alanındaki yenilikleri takip edebilen, her türlü ürün ve hizmetin son kullanıcıya en doğru şekilde pazarlanması faaliyetlerini yürüten, sektörün ihtiyaç duyduğu tanıtım ve pazarlama profesyonelleri yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Yüksek İhtisas Üniversitesi; alanında uzman eğitim kadrosu ile sektörün gerektirdiği donanıma sahip, değişen ve gelişen ihtiyaçları öngörebilen, sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve altyapıya sahip tıbbi tanıtım ve pazarlama profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı mezunları, ulusal ve uluslararası ilaç firmalarında, medikal firmalarda ve ecza depolarında tıbbi satış temsilci olarak istihdam edilmektedir. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz kariyer hedeflerini başarıyla sürdürmek için oldukça avantajlıdır. Bunun temel sebebi, sağlık sektöründe ilerleyen teknoloji ile birlikte yaşanan gelişmeler, sunulan ürün ve hizmetlerin çeşitliliğin artması sonucunda, alanında uzmanlaşmış pazarlama profesyonellerine yönelik olarak ortaya çıkan ihtiyacın sürekli artmasıdır.

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesi esas alınmaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler, aşağıda belirtilen örgün ve açık öğretim bölümlerine geçiş yaparak lisans eğitimlerine devam edebilirler.

Örgün Öğretim Açıköğretim
Halkla İlişkiler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İktisat
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kamu Yönetimi
Pazarlama Maliye
Uluslararası Ticaret Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik İşletme
Uluslararası Ticaret ve Finans Konaklama İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret ve Finansman Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  

Programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, mesleki uygulama, yaz stajı ve yarıyıl sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav, sözlü sınav ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokul Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Programdan başarı ile mezun olan öğrencilere, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı önlisans diploması verilmektedir.

Programı başarı ile bitiren öğrenciler sağlık hizmeti sunan kamu ve özel kuruluşlarda, ilaç firmalarında, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tesislerde, ecza depolarında, medikal firmalarda, kozmetik firmalarında veya pazarlama alanında faaliyet gösteren diğer kurumlarda tıbbi mümessil veya satış temsilcisi gibi unvanlarla görev almaktadır.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programını başarı ile tamamlayan öğrenci;

1. Mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Mesleği ile ilgili bilgiye ulaşma, yorumlama ve pratiğe geçirme becerisine sahiptir.
3. Mesleki etik kurallarına uygun hareket eder.
4. Mesleğini icra ederken ihtiyaç duyacağı temel bilgi teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
5. Takım çalışması ilkelerine uygun hareket eder.
6. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
7. Sorun çözme becerisine sahiptir.
8. Tutum, tavır ve davranışları mesleği ile uyumludur.
9. Disiplinlerarası çalışabilme yeteneğine sahiptir.
10. Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
11. Temel düzey yabancı dil bilir.
12. Tıbbi terminolojiye vakıftır.
13. Çağın gerektirdiği modern satış ve pazarlama tekniklerini bilir.

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını …/…/2019 tarihine kadar Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında 2’şer nüsha doldurmaları,

Doc  YAZ STAJI FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3- Yaz Stajı Formu'nu staj yapacakları kuruma mutlaka onaylatmaları,
4- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

5- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını, staj devam çizelgesini ve staj karnesini, 
staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ
Doc  YAZ STAJI DEVAM ÇİZELGESİ (FORM 5)

Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 
Yaz Stajı Başlama Tarihi: ...../...../2019
Yaz Stajı Bitiş Tarihi: ...../...../2019

6. EKLER:

- T.C. Kimlik Fotokopisi
- Müstahaklık Belgesi


İşlemleri tamamlamayan öğrenciler, Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle duyurulur.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.