Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Medical Documentation and Secretarial Program

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta verilerinin toplanması ve düzenlenmesi, bu verilerin kurumun kuralları ve yasal gereklilikler çerçevesinde arşivlenmesi, talep edilen istatistiksel verilerin raporlanması gibi işlevleri yapabilen tıbbi terminolojiye ve iyi düzeyde bilgisayar kullanımına hakim, Hastane Bilgi Sistemlerini kullanabilen tıbbi sekreterler yetiştirilmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının eğitim süresi 2 (iki) yıldır. Programda on parmak F klavye ve ICD kodlama sistemi kullanımı, diğer mesleki dersler yanında, tıbbi terminoloji, temel tıp bilimleri dersleri de alan öğrencilerimizin birinci yıl sonunda zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. Ankara ili içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü'nün uygun gördüğü hastanelerde yapacaklardır. Ayrıca sosyal ve kültürel alandaki seçmeli derslerle öğrencilerimiz hayata da hazırlanmaktadırlar. Sağlık hizmeti veren kuruluşların işleyişleri ve yaklaşımları hakkında bilgi sahibi, tıbbi kayıt ve dokümanları iyi işleyebilen, profesyonel hayatında bu alanda tutum sahibi, iletişim becerileri yüksek, etik değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, meslek elemanı yetiştirmek ve istihdam edilmelerini sağlamak hedefimizdir.

Yüksekokula öğrenci kabulü; TC. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından o öğretim yılında düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuçları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yatay Geçiş Yönergesine bakılabilir. Yüksekokuldaki sınav değerlendirme yönteminde "Bağıl Başarı Değerlendirme Sistemi" uygulanır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Programlarından mezuniyetin ardından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama, staj ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödevi, staj performansları ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen bütün çalışmaları ve ön lisans programları için 120 AKTS’yi tamamlamış öğrenci; öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun ilgili Programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

İki yıl süren eğitimi tamamlayarak mezun olanlar önlisans derecesi ile, Tıbbi Sekreter-Meslek Elemanı ünvanını alırlar.

Mezunlar; Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, raporlama biriminde, yönetim veya idari departmanların sekretaryasında, insan kaynakları ve istatistik birimlerinde, merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde, kalite biriminde ve hasta danışmanı olarak çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre Tıbbi Sekreter olarak atanabilmektedirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenci, 

P.Y.1. Tıbbi terimleri doğru yazıp, doğru bir şekilde aktarabilir.
P.Y.2. Tıbbi istatistik verilerini derleyip ilgili birimlere raporlayabilir.
P.Y.3. İnsan vücudunun temel yapısını ve önemli sistem hastalıklarını öğrenir.
P.Y.4. Tıbbi sekreterlik ilkelerini ve kurallarını öğrenerek, hasta haklarını ve hasta mahremiyetini korur. 
P.Y.5. Türkçeyi, iletişim becerilerini doğru ve etkili kullanabilir.
P.Y.6. Kurum içi ve dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder ve dosyalama tekniklerine göre arşivler.
P.Y.7. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 
P.Y.8. Hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar.
P.Y.9. Hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık hizmeti sunar.
P.Y.10. İş hayatında karşılaştığı sorunları kriz iletişimini kullanarak çözebilir.
P.Y.11. Meslek uygulamaları için gerekli olan bilgisayar ve ofis araç-gereçlerini etkin şekilde kullanır.

Head of the Program 
Assist. Prof. Seyran Balkas Demir 

Contact: seyranbalkasdemir@yiu.edu.tr

Program Coordinators

Lecturer Esat Saygın 
(Coordinator of 1st Classes)

Lecturer Sabit Uygun 
(Asisstant Coordinator of 1st Classes)

Lecturer Sabit Uygun
(Coordinator of 2st Classes)

Lecturer Esat Saygın
(Assistant Coordinator of 2st Classes)

MESLEKİ UYGULAMA DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE ...

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Sınıf Bahar Yarıyılında Mesleki Uygulama dersini alan bütün öğrenciler;

1. Ders Kayıt Döneminde Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden Mesleki Uygulama derslerini seçip, onay vereceklerdir. 
2. Aşağıdaki formlar bilgisayar ortamında 2'şer nüsha olarak doldurulacaktır.

MESLEKİ UYGULAMA FORMU (FORM 2)
SGK BİLDİRGESİ (FORM 3)

3. Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

4. Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını ve staj karnesini, staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, 
stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

STAJ RAPORU KURALLARI
STAJ KARNESİ (FORM 4)

5. EKLER:

• T.C. kimlik fotokopisi
• Müstehaklık Belgesi
• 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Önemle Duyurulur.
 

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

Yaz Stajı yapacak bütün öğrencilerin,

1- Yaz Stajı yapmak istedikleri sağlık kurumlarını …/…/2019 tarihine kadar Staj Uygulama Koordinatörüne bildirmeleri,
2- Aşağıdaki formları bilgisayar ortamında 2’şer nüsha doldurmaları,

Doc  YAZ STAJI FORMU
Doc  SGK BİLDİRGESİ

3- Yaz Stajı Formu'nu staj yapacakları kuruma mutlaka onaylatmaları,
4- Tüm öğrencilerin SGK'dan veya e-devlet şifresi ile (https://www.turkiye.gov.tr) adresinden Müstahaklık belgesi almaları gerekmektedir.

Stajını tamamlayan öğrenciler;

5- Staj süresince yapmış oldukları iş ve işlemleri kapsayan staj raporlarını, staj devam çizelgesini ve staj karnesini, 
staj eğiticisi-yürütücü tarafından doldurulduktan sonra, stajın bitiminden itibaren bir hafta içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne, ağzı ilgili işyerine ait kaşe ve imzayı taşıyan kapalı zarfla imza karşılığı teslim ederler.

Pdf%20icon  STAJ RAPORU KURALLARI
Doc  STAJ KARNESİ
Doc  YAZ STAJI DEVAM ÇİZELGESİ (FORM 5)

Yaz Stajı 20 (yirmi) iş günüdür. 
Yaz Stajı Başlama Tarihi: ...../...../2019
Yaz Stajı Bitiş Tarihi: ...../...../2019

6. EKLER:

- T.C. Kimlik Fotokopisi
- Müstahaklık Belgesi


İşlemleri tamamlamayan öğrenciler, Yaz Stajını alamayacaktır. Önemle duyurulur.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.