Yüksek İhtisas Üniversitesi - Information Package of Health Management Department

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. Küresel boyutta ve Türkiye’de sağlık sektörünün kamusal ve özel sektörde hızlı gelişimi doğrultusunda sağlık yönetimi alanında eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Söz konusu alanda mesleki kariyer geliştirmek isteyenlere, gerek sağlık yönetimi alanında teorik bilgiler gerekse hastane ortamında staj imkanları sunularak, istihdam olanağının sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlık Yönetimi Programının temel amacı sağlık sektörünün her alanında, yurt içi ve yurt dışında talep edilen, sektörün temel sorun sahalarına yönelik çözüm önerileri geliştirebilecek, gerekli yönetsel beceri ve bilgilere sahip, sağlık yönetimi alanında yaşanabilecek her türlü değişim ve dönüşüme uyum sağlayabilen, değişimi yönetebilen insan kaynağı oluşturmaktır.

Türk ve yabancı öğrenciler için Yüksek İhtisas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan genel kabul kriterleri, programa başlamak için geçerlidir.

Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, muaf olacağı dersler karara bağlanır.

Sağlık Yönetimi başta olma üzere, yönetim organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, yönetim bilişim sistemleri, sayısal yöntemler gibi yönetim biliminin her alanında sağlık turizmi, sağlık politikaları ve kalite yönetimi gibi konularda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Sağlık Yönetimi lisans programında; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi muhtelif değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirmelerde çoktan seçmeli sınav, klasik sınav, ev ödev ve ders sunumları gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00 Başarılı
BA 3,50 Başarılı
BB 3,00 Başarılı
CB 2,50 Geçer
CC 2,00 Geçer
DC 1,50 Koşullu Geçer
DD 1,00 Başarısız Kalır
FD 0,50 Başarısız Kalır
FF 0,00 Başarısız Kalır

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencinin programdaki tüm derslerden sırasıyla DD, FD ya da FF notunun olmaması gerekir. Bu notlardan birini alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Sağlık Yönetimi lisans programını başarı ile tamamlayan mezunların, kamu özel ortaklığında kurulan şehir hastaneleri başta olmak üzere, tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hastane müdürlüğü, tıbbi kayıt ve arşiv, muhasebe, döner sermaye, satın alma, kalite ve akreditasyon, hasat ve çalışan hakları, tıbbi sekreterlik ve iletişim ve halkla ilişkiler birimlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecek düzeyde bilgi ve beceriyle donatılmaları sağlanmaktadır. Bu haliyle mezunların sağlıkla ilgili tüm yönetsel kademelerde istihdam edilebilmeleri hedeflenmektedir. Sağlık sektöründe giderek daha fazla sayıda derinlemesine uzmanlıkların ortaya çıkması ile birlikte, sağlık profesyonellerinin medikal alanlara daha fazla odaklanmaları gerekirken, yönetsel işlemlerin profesyonel yönetim birimlerine devredilmesi kaçınılmaz olmuştur. Dahası sağlık çalışanlarının yönetsel birimlerden beklentileri, hasta ve yakınlarının beklentileri, sağlık sektörü çalışanlarının eşgüdümü, hasta ve sağlık çalışanları arasında koordinasyon hizmetleri gibi yönetsel faaliyetlerin önemi giderek artmaktadır. Başta uluslararası zincir sağlık kuruluşları olmak üzere, kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi tercih eden tüm sağlık teşekküllerinde sağlık yöneticilerinin istihdamı öncelikli mesele halini almıştır. Bu nedenle sağlık yönetimi alanında nitelikli örgün öğretim programlarından mezun olan kendini yetiştirmiş bireylerin uluslararası ölçekte geniş bir alanda istihdam olanaklarına sahip olduğu görülmektedir.

1. Sağlık kuruluşlarının yönetimi konusunda yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olma ve öğrendiklerini kullanabilme yeteneği edinme.
2. Sağlık kuruluşlarında yer alan bölümlerdeki planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol işlevlerini anlama, yorumlama ve geliştirme bilgi ve becerisi kazanma.
3. Sağlık yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu bilgi sistemlerini uygun bir şekilde kullanma ve yönetebilme yeteneği kazanma.
4. Türk sağlık sisteminin ve uluslararası düzeydeki sağlık sistemlerinin temel unsurlarını, politikalarını, ekonomik ve sosyal yapılarını analiz edebilme yetisi kazanma.
5. Sağlık kurumlarının yönetimine ilişkin kantitatif ve kalitatif analizler yapma ve elde edilen sonuçları uygulamaya dökme bilgi ve becerisine sahip olma.
6. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan problemlerde gerçekçi, eleştirel ve yenilikçi düşünme ile karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma.
7. Sağlık yönetimi alanında meydana gelen değişimleri takip etme ve ülkenin sağlık sistemine katkıda bulunma yeteneğine sahip olma.
8. Grup çalışmasına katılma ve etkili iletişim kurma yeteneğine sahip olma.
9. Sağlık yönetimine ilişkin mevcut hukuk kuralları ile etik değerlere hakim olma ve bunlara uygun davranma alışkanlığı kazanma.
10. Sağlık yönetimine ilişkin mesleki terminolojiye ve yeterli yabancı dil bilgisine sahip olma.
11. Mevcut mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.

Write down the word you are searching for and press "enter".
Press "ESC" to close.